dissabte, 12 d’abril de 2008

Competència digital i tractament de la informació de l'àrea d'educació física

Què és una competència i quines són les competències bàsique de primària?

Les competències fan referència a les capacitats terminals o al “saber fer”. En particular, les competències bàsiques serien aquelles capacitats que, al finalitzar l’etapa educativa per a la qual han estat pensades, cal que l’alumne haja adquirit. Les competències no són solament coneixements adquirits, sinó capacitat d’aplicació, habilitats…

Es tracta d’aprenentatges bàsics per a assolir un grau de maduresa suficient que permeta a l’alumne: la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se satisfactòriament a la vida adulta i ser capaç de continuar amb el seu aprenentatge durant la resta de la vida.

En què consisteix la competència “tractament de la informació i competència digital”?

Esta competència consisteix bàsicament en adquirir habilitats per a la recerca, obtenció, processat i comunicació d’informació; així com per a transformar-la en coneixement. Les habilitats que hi incorpora són d’accés a la informació fins a la transmissió en distints suports un cop tractada.

D’altra banda, inclou la competència digital, la qual implica la comprensió de la naturalesa de les pròpies TIC, del mode d’operar dels sistemes tecnològics i de l’efecte dels canvis sobre el món personal i sociolaboral.

Com contribueix l’àrea d’Educació física a la consecució de la competència bàsica “tractament de la informació i competència digital?

L’àrea d’Educació física contribueix a la consecució d’esta competència bàsica perquè permet, en certa mesura, fer una valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents els mitjans de comunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal.

Quins continguts i criteris d’avaluació relacionats amb la competència digital apareixen en l’àrea d’educació física de primària?

Els continguts de competència digital relacionats amb l’àrea d’Educació física apareixen en el currículum per al tercer cicle i per a tots els blocs de continguts (el cos: imatge i percepció; Habilitats motrius, Activitats físiques artisticoexpressives; Activitat física i Salut; Jocs i esport).

Estos continguts fan referència a l’ús de les TIC com a mitjà per a per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació amb l’àrea.

Pel que fa als criteris d’avaluació de la competència digital (tercer cicle de primària) fan referència a saber-les utilitzar, tal com diu la legislació “de forma cooperativa i amb sentit crític per a obtindre informació relacionada amb l’educació física, i per a establir l’intercanvi d’opinions amb l’alumnat amb altres centres docents.”

Resumeix i valora breument el paper del àrea d’educació física en el desenvolupament de la competencia digital.

Iniciar-se en les TIC i desenvolupar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren és un objectiu general de l’etapa de primària. L’àrea d’Educació física, com la resta d’arees de coneixement, ha de col.laborar en la consecució de les competències bàsiques, les quals van més enllà de les pròpies arees. Per tant, estes competències bàsiques han d’estar integrades en totes les arees del currículum.

L’adquisició d’habilitats per a la recerca, obtenció, processat i comunicació d’informació, així com per a transformar-la en coneixement és una necessitat en totes les arees de coneixement, inclosa l’Educació fisica. Igualment ho és la necessitat d’accés a la informació fins a la transmissió en distints suports un cop tractada. La gran quantitat d’informació i de missatges als quals ens troben exposats, relacionats també amb els aspectes curriculars de l’Educació física (esport, salut…), fan també necessari en esta àrea el coneixement i l’ús adequat de les TIC per tal de contrastar-la.